x
Chart Saham*18 September 2018 : Bonus shares/saham bonus
**5 October 2018 : Stock split/pemecahan saham 1:5